Cân sấy ẩm hồng ngoại MOC-120H

https://linhnam.com.vn/thiet-bi-ly-tam-nuve-nf-400/