bể điều nhiệt NB20

Máy quang phổ Prim Advanced, máy quang pho secomam

máy quang phổ Prime Advanced

https://linhnam.com.vn/secomam/

may ly tam NF048

Thiết bị ly tâm NF048