Tin tức - lumiFuge

lumiFuge


Mô tả sản phẩm
  • 0
  • 31/01/2019

lumiFuge – phân tích kích thước hạt

LUMGmbH là One hàng đầu nhà sản xuất vào trường:

  • phân tán phân tích
  • định phân tích
  • tách phân tích
  • Dăm kích thước.

Các tiên thiết bị L. U. M. đang khó tìm trên International hóa, thực phẩm, mỹ phẩm, dược và khác Industries.

Lum GMBH cung cấp dịch vụ phân tích vào nêu trên các lĩnh thẩm quyề

 

Ứng dụng:

Phân tích kích thước hạt trong dược phẩm

Phân tích kích thước hạt trong huyết tương

Phân tích kích thước hạt trong huyền phù

Phân tích kích thước hạt trong thuốc tiêm

Phân tích kích thước hạt trong thuốc nước

lumiFuge – phân tích kích thước hạt

 

Ứng dụng:

Phân tích kích thước hạt trong dược phẩm

Phân tích kích thước hạt trong huyết tương

Phân tích kích thước hạt trong huyền phù

Phân tích kích thước hạt trong thuốc tiêm

Phân tích kích thước hạt trong thuốc nước