Cột sắc ký ChromaNik

Cột sắc ký USP

Danh mục cột sắc ký theo tiêu chuẩn USP:

 • Cột sắc ký C18 (USP L1)
 • Cột sắc ký C8 (USP L2)
 • Cột sắc ký Sunniest C18 5µm 150mm X 4.6mm ID
 • Cột sắc ký Sunniest C18 5µm 250mm X 4.6mm ID
 • SunShell C18 2.6µm 50mm X 1mm ID
 • SunShell C18 2.6µm 100mm X 1mm ID
 • SunShell C18 2.6µm 150mm X 1mm ID
 • SunShell C18 2.6µm 20mm X 2.1mm ID
 • SunShell C18 2.6µm 30mm X 2.1mm ID
 • SunShell C18 2.6µm 50mm X 2.1mm ID
  SunShell C18 2.6µm 75mm X 2.1mm ID
  SunShell C18 2.6µm 100mm X 2.1mm ID
  SunShell C18 2.6µm 150mm X 2.1mm ID
  SunShell C18 2.6µm 30mm X 3mm ID
  SunShell C18 2.6µm 50mm X 3mm ID
  SunShell C18 2.6µm 75mm X 3mm ID
  SunShell C18 2.6µm 100mm X 3mm ID
  SunShell C18 2.6µm 150mm X 3mm ID
  SunShell C18 2.6µm 250mm X 3mm ID
  SunShell C18 2.6µm 30mm X 4.6mm ID
  SunShell C18 2.6µm 50mm X 4.6mm ID
  SunShell C18 2.6µm 75mm X 4.6mm ID
  SunShell C18 2.6µm 100mm X 4.6mm ID
  SunShell C18 2.6µm 150mm X 4.6mm ID
  SunShell C18 2.6µm 250mm X 4.6mm IDSunShell C18 5µm 150mm X 3mm ID
  SunShell C18 5µm 250mm X 3mm ID
  SunShell C18 5µm 150mm X 4.6mm ID
  SunShell C18 5µm 250mm X 4.6mm ID

  SunShell C18 2.0µm 50mm X 2.1mm ID
  SunShell C18 2.0µm 100mm X 2.1mm ID
  SunShell C18 2.0µm 150mm X 2.1mm ID

  SunShell C8 2.6µm 30mm X 2.1mm ID
  SunShell C8 2.6µm 50mm X 2.1mm ID
  SunShell C8 2.6µm 75mm X 2.1mm ID
  SunShell C8 2.6µm 100mm X 2.1mm ID
  SunShell C8 2.6µm 150mm X 2.1mm ID
  SunShell C8 2.6µm 30mm X 3mm ID
  SunShell C8 2.6µm 50mm X 3mm ID
  SunShell C8 2.6µm 75mm X 3mm ID
  SunShell C8 2.6µm 100mm X 3mm ID
  SunShell C8 2.6µm 150mm X 3mm ID
  SunShell C8 2.6µm 30mm X 4.6mm ID
  SunShell C8 2.6µm 50mm X 4.6mm ID
  SunShell C8 2.6µm 75mm X 4.6mm ID
  SunShell C8 2.6µm 100mm X 4.6mm ID
  SunShell C8 2.6µm 150mm X 4.6mm ID

  SunShell RP-Aqua 2.6µm 50mm X 1mm ID
  SunShell RP-Aqua 2.6µm 100mm X 1mm ID
  SunShell RP-Aqua 2.6µm 150mm X 1mm ID
  SunShell RP-Aqua 2.6µm 30mm X 2.1mm ID
  SunShell RP-Aqua 2.6µm 50mm X 2.1mm ID
  SunShell RP-Aqua 2.6µm 75mm X 2.1mm ID
  SunShell RP-Aqua 2.6µm 100mm X 2.1mm ID
  SunShell RP-Aqua 2.6µm 150mm X 2.1mm ID
  SunShell RP-Aqua 2.6µm 30mm X 3mm ID
  SunShell RP-Aqua 2.6µm 50mm X 3mm ID
  SunShell RP-Aqua 2.6µm 75mm X 3mm ID
  SunShell RP-Aqua 2.6µm 100mm X 3mm ID
  SunShell RP-Aqua 2.6µm 150mm X 3mm ID
  SunShell RP-Aqua 2.6µm 30mm X 4.6mm ID
  SunShell RP-Aqua 2.6µm 50mm X 4.6mm ID
  SunShell RP-Aqua 2.6µm 75mm X 4.6mm ID
  SunShell RP-Aqua 2.6µm 100mm X 4.6mm ID
  SunShell RP-Aqua 2.6µm 150mm X 4.6mm ID

  SunShell C18-WP 2.6µm 30mm X 2.1mm ID
  SunShell C18-WP 2.6µm 50mm X 2.1mm ID
  SunShell C18-WP 2.6µm 75mm X 2.1mm ID
  SunShell C18-WP 2.6µm 100mm X 2.1mm ID
  SunShell C18-WP 2.6µm 150mm X 2.1mm ID
  SunShell C18-WP 2.6µm 30mm X 3mm ID
  SunShell C18-WP 2.6µm 50mm X 3mm ID
  SunShell C18-WP 2.6µm 75mm X 3mm ID
  SunShell C18-WP 2.6µm 100mm X 3mm ID
  SunShell C18-WP 2.6µm 150mm X 3mm ID
  SunShell C18-WP 2.6µm 30mm X 4.6mm ID
  SunShell C18-WP 2.6µm 50mm X 4.6mm ID
  SunShell C18-WP 2.6µm 75mm X 4.6mm ID
  SunShell C18-WP 2.6µm 100mm X 4.6mm ID
  SunShell C18-WP 2.6µm 150mm X 4.6mm ID

  SunShell PFP 2.6µm 30mm X 2.1mm ID
  SunShell PFP 2.6µm 50mm X 2.1mm ID
  SunShell PFP 2.6µm 75mm X 2.1mm ID
  SunShell PFP 2.6µm 100mm X 2.1mm ID
  SunShell PFP 2.6µm 150mm X 2.1mm ID
  SunShell PFP 2.6µm 30mm X 3mm ID
  SunShell PFP 2.6µm 50mm X 3mm ID
  SunShell PFP 2.6µm 75mm X 3mm ID
  SunShell PFP 2.6µm 100mm X 3mm ID
  SunShell PFP 2.6µm 150mm X 3mm ID
  SunShell PFP 2.6µm 30mm X 4.6mm ID
  SunShell PFP 2.6µm 50mm X 4.6mm ID
  SunShell PFP 2.6µm 75mm X 4.6mm ID
  SunShell PFP 2.6µm 100mm X 4.6mm ID
  SunShell PFP 2.6µm 150mm X 4.6mm ID

  SunShell Phenyl 2.6µm 30mm X 2.1mm ID
  SunShell Phenyl 2.6µm 50mm X 2.1mm ID
  SunShell Phenyl 2.6µm 75mm X 2.1mm ID
  SunShell Phenyl 2.6µm 100mm X 2.1mm ID
  SunShell Phenyl 2.6µm 150mm X 2.1mm ID
  SunShell Phenyl 2.6µm 30mm X 3mm ID
  SunShell Phenyl 2.6µm 50mm X 3mm ID
  SunShell Phenyl 2.6µm 75mm X 3mm ID
  SunShell Phenyl 2.6µm 100mm X 3mm ID
  SunShell Phenyl 2.6µm 150mm X 3mm ID
  SunShell Phenyl 2.6µm 30mm X 4.6mm ID
  SunShell Phenyl 2.6µm 50mm X 4.6mm ID
  SunShell Phenyl 2.6µm 75mm X 4.6mm ID
  SunShell Phenyl 2.6µm 100mm X 4.6mm ID
  SunShell Phenyl 2.6µm 150mm X 4.6mm ID

  SunShell HFC18-16 2.6µm 50mm X 2.1mm ID
  SunShell HFC18-16 2.6µm 100mm X 2.1mm ID
  SunShell HFC18-16 2.6µm 150mm X 2.1mm ID
  SunShell HFC18-16 2.6µm 50mm X 3mm ID
  SunShell HFC18-16 2.6µm 100mm X 3mm ID
  SunShell HFC18-16 2.6µm 150mm X 3mm ID
  SunShell HFC18-16 2.6µm 50mm X 4.6mm ID
  SunShell HFC18-16 2.6µm 100mm X 4.6mm ID
  SunShell HFC18-16 2.6µm 150mm X 4.6mm ID

  SunShell HFC18-30 2.6µm 50mm X 2.1mm ID
  SunShell HFC18-30 2.6µm 100mm X 2.1mm ID
  SunShell HFC18-30 2.6µm 150mm X 2.1mm ID
  SunShell HFC18-30 2.6µm 50mm X 3mm ID
  SunShell HFC18-30 2.6µm 100mm X 3mm ID
  SunShell HFC18-30 2.6µm 150mm X 3mm ID
  SunShell HFC18-30 2.6µm 50mm X 4.6mm ID
  SunShell HFC18-30 2.6µm 100mm X 4.6mm ID
  SunShell HFC18-30 2.6µm 150mm X 4.6mm ID

  SunShell C8-30 2.6µm 50mm X 2.1mm ID
  SunShell C8-30 2.6µm 100mm X 2.1mm ID
  SunShell C8-30 2.6µm 150mm X 2.1mm ID
  SunShell C8-30 2.6µm 50mm X 3mm ID
  SunShell C8-30 2.6µm 100mm X 3mm ID
  SunShell C8-30 2.6µm 150mm X 3mm ID
  SunShell C8-30 2.6µm 50mm X 4.6mm ID
  SunShell C8-30 2.6µm 100mm X 4.6mm ID
  SunShell C8-30 2.6µm 150mm X 4.6mm ID

  SunShell C8-30HT 3.4µm 50mm X 2.1mm ID
  SunShell C8-30HT 3.4µm 100mm X 2.1mm ID
  SunShell C8-30HT 3.4µm 150mm X 2.1mm ID

  SunShell C4-30 2.6µm 50mm X 2.1mm ID
  SunShell C4-30 2.6µm 100mm X 2.1mm ID
  SunShell C4-30 2.6µm 150mm X 2.1mm ID
  SunShell C4-30 2.6µm 50mm X 3mm ID
  SunShell C4-30 2.6µm 100mm X 3mm ID
  SunShell C4-30 2.6µm 150mm X 3mm ID
  SunShell C4-30 2.6µm 50mm X 4.6mm ID
  SunShell C4-30 2.6µm 100mm X 4.6mm ID
  SunShell C4-30 2.6µm 150mm X 4.6mm ID

  SunShell C4-100 2.6µm 50mm X 2.1mm ID
  SunShell C4-100 2.6µm 100mm X 2.1mm ID
  SunShell C4-100 2.6µm 150mm X 2.1mm ID

  SunShell C30 2.6µm 50mm X 2.1mm ID
  SunShell C30 2.6µm 100mm X 2.1mm ID
  SunShell C30 2.6µm 150mm X 2.1mm ID
  SunShell C30 2.6µm 50mm X 3mm ID
  SunShell C30 2.6µm 100mm X 3mm ID
  SunShell C30 2.6µm 150mm X 3mm ID

  SunShell 2-EP 2.6µm 30mm X 2.1mm ID
  SunShell 2-EP 2.6µm 50mm X 2.1mm ID
  SunShell 2-EP 2.6µm 75mm X 2.1mm ID
  SunShell 2-EP 2.6µm 100mm X 2.1mm ID
  SunShell 2-EP 2.6µm 150mm X 2.1mm ID
  SunShell 2-EP 2.6µm 30mm X 3mm ID
  SunShell 2-EP 2.6µm 50mm X 3mm ID
  SunShell 2-EP 2.6µm 75mm X 3mm ID
  SunShell 2-EP 2.6µm 100mm X 3mm ID
  SunShell 2-EP 2.6µm 150mm X 3mm ID
  SunShell 2-EP 2.6µm 30mm X 4.6mm ID
  SunShell 2-EP 2.6µm 50mm X 4.6mm ID
  SunShell 2-EP 2.6µm 75mm X 4.6mm ID
  SunShell 2-EP 2.6µm 100mm X 4.6mm ID
  SunShell 2-EP 2.6µm 150mm X 4.6mm ID

  SunShell HILIC-Amide 2.6µm 30mm X 2.1mm ID
  SunShell HILIC-Amide 2.6µm 50mm X 2.1mm ID
  SunShell HILIC-Amide 2.6µm 75mm X 2.1mm ID
  SunShell HILIC-Amide 2.6µm 100mm X 2.1mm ID
  SunShell HILIC-Amide 2.6µm 150mm X 2.1mm ID
  SunShell HILIC-Amide 2.6µm 30mm X 3mm ID
  SunShell HILIC-Amide 2.6µm 50mm X 3mm ID
  SunShell HILIC-Amide 2.6µm 75mm X 3mm ID
  SunShell HILIC-Amide 2.6µm 100mm X 3mm ID
  SunShell HILIC-Amide 2.6µm 150mm X 3mm ID
  SunShell HILIC-Amide 2.6µm 30mm X 4.6mm ID
  SunShell HILIC-Amide 2.6µm 50mm X 4.6mm ID
  SunShell HILIC-Amide 2.6µm 75mm X 4.6mm ID
  SunShell HILIC-Amide 2.6µm 100mm X 4.6mm ID
  SunShell HILIC-Amide 2.6µm 150mm X 4.6mm ID

  SunShell HILIC-S 2.6µm 50mm X 2.1mm ID
  SunShell HILIC-S 2.6µm 100mm X 2.1mm ID
  SunShell HILIC-S 2.6µm 150mm X 2.1mm ID

  SunShell RP Guard Filter Starter kit (a holder, a cartridge, a tubing)
  SunShell RP Guard Filter for exchange (5 pcs)
  SunShell RP Guard Filter holder
  Connecting Tube (0.1mm i.d. x 50 mm tubing, 2 nuts and 2 ferrules)

  Sunniest C18-HT 2µm 30mm X 2.1mm ID
  Sunniest C18-HT 2µm 50mm X 2.1mm ID
  Sunniest C18-HT 2µm 75mm X 2.1mm ID
  Sunniest C18-HT 2µm 100mm X 2.1mm ID
  Sunniest C18-HT 2µm 150mm X 2.1mm ID
  Sunniest C18-HT 2µm 30mm X 3mm ID
  Sunniest C18-HT 2µm 50mm X 3mm ID
  Sunniest C18-HT 2µm 75mm X 3mm ID
  Sunniest C18-HT 2µm 100mm X 3mm ID
  Sunniest C18 3µm 50mm X 2mm ID
  Sunniest C18 3µm 75mm X 2mm ID
  Sunniest C18 3µm 100mm X 2mm ID
  Sunniest C18 3µm 150mm X 2mm ID
  Sunniest C18 3µm 250mm X 2mm ID
  Sunniest C18 3µm 50mm X 3mm ID
  Sunniest C18 3µm 100mm X 3mm ID
  Sunniest C18 3µm 150mm X 3mm ID
  Sunniest C18 3µm 250mm X 3mm ID
  Sunniest C18 3µm 50mm X 4.6mm ID
  Sunniest C18 3µm 75mm X 4.6mm ID
  Sunniest C18 3µm 100mm X 4.6mm ID
  Sunniest C18 3µm 150mm X 4.6mm ID
  Sunniest C18 3µm 250mm X 4.6mm ID
  Sunniest C18 5µm 50mm X 2mm ID
  Sunniest C18 5µm 100mm X 2mm ID
  Sunniest C18 5µm 150mm X 2mm ID
  Sunniest C18 5µm 250mm X 2mm ID
  Sunniest C18 5µm 50mm X 3mm ID
  Sunniest C18 5µm 100mm X 3mm ID
  Sunniest C18 5µm 150mm X 3mm ID
  Sunniest C18 5µm 250mm X 3mm ID
  Sunniest C18 5µm 50mm X 4.6mm ID
  Sunniest C18 5µm 100mm X 4.6mm ID
  Sunniest C18 5µm 150mm X 4.6mm ID
  Sunniest C18 5µm 250mm X 4.6mm ID
  Sunniest C18 5µm 250mm X 10mm ID
  Sunniest C18 5µm 50mm X 20mm ID
  Sunniest C18 5µm 150mm X 20mm ID
  Sunniest C18 5µm 250mm X 20mm ID

  Sunniest C8 3µm 50mm X 2mm ID
  Sunniest C8 3µm 75mm X 2mm ID
  Sunniest C8 3µm 100mm X 2mm ID
  Sunniest C8 3µm 150mm X 2mm ID
  Sunniest C8 3µm 250mm X 2mm ID
  Sunniest C8 3µm 50mm X 3mm ID
  Sunniest C8 3µm 100mm X 3mm ID
  Sunniest C8 3µm 150mm X 3mm ID
  Sunniest C8 3µm 250mm X 3mm ID
  Sunniest C8 3µm 50mm X 4.6mm ID
  Sunniest C8 3µm 75mm X 4.6mm ID
  Sunniest C8 3µm 100mm X 4.6mm ID
  Sunniest C8 3µm 150mm X 4.6mm ID
  Sunniest C8 3µm 250mm X 4.6mm ID
  Sunniest C8 5µm 50mm X 2mm ID
  Sunniest C8 5µm 100mm X 2mm ID
  Sunniest C8 5µm 150mm X 2mm ID
  Sunniest C8 5µm 250mm X 2mm ID
  Sunniest C8 5µm 50mm X 3mm ID
  Sunniest C8 5µm 100mm X 3mm ID
  Sunniest C8 5µm 150mm X 3mm ID
  Sunniest C8 5µm 250mm X 3mm ID
  Sunniest C8 5µm 50mm X 4.6mm ID
  Sunniest C8 5µm 100mm X 4.6mm ID
  Sunniest C8 5µm 150mm X 4.6mm ID
  Sunniest C8 5µm 250mm X 4.6mm ID
  Sunniest C8 5µm 250mm X 10mm ID
  Sunniest C8 5µm 50mm X 20mm ID
  Sunniest C8 5µm 150mm X 20mm ID
  Sunniest C8 5µm 250mm X 20mm ID

  Sunniest PFP 5µm 50mm X 4.6mm ID
  Sunniest PFP 5µm 100mm X 4.6mm ID
  Sunniest PFP 5µm 150mm X 4.6mm ID
  Sunniest PFP 5µm 250mm X 4.6mm ID

  Sunniest PhE 3µm 50mm X 2mm ID
  Sunniest PhE 3µm 75mm X 2mm ID
  Sunniest PhE 3µm 100mm X 2mm ID
  Sunniest PhE 3µm 150mm X 2mm ID
  Sunniest PhE 3µm 250mm X 2mm ID
  Sunniest PhE 3µm 50mm X 3mm ID
  Sunniest PhE 3µm 100mm X 3mm ID
  Sunniest PhE 3µm 150mm X 3mm ID
  Sunniest PhE 3µm 250mm X 3mm ID
  Sunniest PhE 3µm 50mm X 4.6mm ID
  Sunniest PhE 3µm 75mm X 4.6mm ID
  Sunniest PhE 3µm 100mm X 4.6mm ID
  Sunniest PhE 3µm 150mm X 4.6mm ID
  Sunniest PhE 3µm 250mm X 4.6mm ID
  Sunniest PhE 5µm 50mm X 2mm ID
  Sunniest PhE 5µm 100mm X 2mm ID
  Sunniest PhE 5µm 150mm X 2mm ID
  Sunniest PhE 5µm 250mm X 2mm ID
  Sunniest PhE 5µm 50mm X 3mm ID
  Sunniest PhE 5µm 100mm X 3mm ID
  Sunniest PhE 5µm 150mm X 3mm ID
  Sunniest PhE 5µm 250mm X 3mm ID
  Sunniest PhE 5µm 10mm X 4.6mm ID
  Sunniest PhE 5µm 50mm X 4.6mm ID
  Sunniest PhE 5µm 100mm X 4.6mm ID
  Sunniest PhE 5µm 150mm X 4.6mm ID
  Sunniest PhE 5µm 250mm X 4.6mm ID
  Sunniest PhE 5µm 250mm X 10mm ID
  Sunniest PhE 5µm 50mm X 20mm ID
  Sunniest PhE 5µm 150mm X 20mm ID
  Sunniest PhE 5µm 250mm X 20mm ID

  Sunniest RP-AQUA 3µm 50mm X 2mm ID
  Sunniest RP-AQUA 3µm 75mm X 2mm ID
  Sunniest RP-AQUA 3µm 100mm X 2mm ID
  Sunniest RP-AQUA 3µm 150mm X 2mm ID
  Sunniest RP-AQUA 3µm 250mm X 2mm ID
  Sunniest RP-AQUA 3µm 50mm X 3mm ID
  Sunniest RP-AQUA 3µm 100mm X 3mm ID
  Sunniest RP-AQUA 3µm 150mm X 3mm ID
  Sunniest RP-AQUA 3µm 250mm X 3mm ID
  Sunniest RP-AQUA 3µm 50mm X 4.6mm ID
  Sunniest RP-AQUA 3µm 75mm X 4.6mm ID
  Sunniest RP-AQUA 3µm 100mm X 4.6mm ID
  Sunniest RP-AQUA 3µm 150mm X 4.6mm ID
  Sunniest RP-AQUA 3µm 250mm X 4.6mm ID
  Sunniest RP-AQUA 5µm 50mm X 2mm ID
  Sunniest RP-AQUA 5µm 100mm X 2mm ID
  Sunniest RP-AQUA 5µm 150mm X 2mm ID
  Sunniest RP-AQUA 5µm 250mm X 2mm ID
  Sunniest RP-AQUA 5µm 50mm X 3mm ID
  Sunniest RP-AQUA 5µm 100mm X 3mm ID
  Sunniest RP-AQUA 5µm 150mm X 3mm ID
  Sunniest RP-AQUA 5µm 250mm X 3mm ID
  Sunniest RP-AQUA 5µm 50mm X 4.6mm ID
  Sunniest RP-AQUA 5µm 100mm X 4.6mm ID
  Sunniest RP-AQUA 5µm 150mm X 4.6mm ID
  Sunniest RP-AQUA 5µm 250mm X 4.6mm ID
  Sunniest RP-AQUA 5µm 250mm X 10mm ID
  Sunniest RP-AQUA 5µm 50mm X 20mm ID
  Sunniest RP-AQUA 5µm 150mm X 20mm ID
  Sunniest RP-AQUA 5µm 250mm X 20mm ID

  Sunrise C18-SAC 3µm 50mm X 2mm ID
  Sunrise C18-SAC 3µm 100mm X 2mm ID
  Sunrise C18-SAC 3µm 150mm X 2mm ID
  Sunrise C18-SAC 3µm 250mm X 2mm ID
  Sunrise C18-SAC 3µm 50mm X 4.6mm ID
  Sunrise C18-SAC 3µm 100mm X 4.6mm ID
  Sunrise C18-SAC 3µm 150mm X 4.6mm ID
  Sunrise C18-SAC 3µm 250mm X 4.6mm ID
  Sunrise C18-SAC 5µm 50mm X 2mm ID
  Sunrise C18-SAC 5µm 100mm X 2mm ID
  Sunrise C18-SAC 5µm 150mm X 2mm ID
  Sunrise C18-SAC 5µm 250mm X 2mm ID
  Sunrise C18-SAC 5µm 50mm X 4.6mm ID
  Sunrise C18-SAC 5µm 100mm X 4.6mm ID
  Sunrise C18-SAC 5µm 150mm X 4.6mm ID
  Sunrise C18-SAC 5µm 250mm X 4.6mm ID
  Sunrise C18-SAC 5µm 250mm X 10mm ID
  Sunrise C18-SAC 5µm 50mm X 20mm ID
  Sunrise C18-SAC 5µm 150mm X 20mm ID
  Sunrise C18-SAC 5µm 250mm X 20mm ID

  Sunrise C18 3µm 50mm X 2mm ID
  Sunrise C18 3µm 100mm X 2mm ID
  Sunrise C18 3µm 150mm X 2mm ID
  Sunrise C18 3µm 250mm X 2mm ID
  Sunrise C18 3µm 50mm X 4.6mm ID
  Sunrise C18 3µm 100mm X 4.6mm ID
  Sunrise C18 3µm 150mm X 4.6mm ID
  Sunrise C18 3µm 250mm X 4.6mm ID
  Sunrise C18 5µm 50mm X 2mm ID
  Sunrise C18 5µm 100mm X 2mm ID
  Sunrise C18 5µm 150mm X 2mm ID
  Sunrise C18 5µm 250mm X 2mm ID
  Sunrise C18 5µm 50mm X 4.6mm ID
  Sunrise C18 5µm 100mm X 4.6mm ID
  Sunrise C18 5µm 150mm X 4.6mm ID
  Sunrise C18 5µm 250mm X 4.6mm ID
  Sunrise C18 5µm 250mm X 10mm ID
  Sunrise C18 5µm 50mm X 20mm ID
  Sunrise C18 5µm 150mm X 20mm ID
  Sunrise C18 5µm 250mm X 20mm ID

  Sunrise C28 3µm 50mm X 2mm ID
  Sunrise C28 3µm 100mm X 2mm ID
  Sunrise C28 3µm 150mm X 2mm ID
  Sunrise C28 3µm 250mm X 2mm ID
  Sunrise C28 3µm 50mm X 4.6mm ID
  Sunrise C28 3µm 100mm X 4.6mm ID
  Sunrise C28 3µm 150mm X 4.6mm ID
  Sunrise C28 3µm 250mm X 4.6mm ID
  Sunrise C28 5µm 50mm X 2mm ID
  Sunrise C28 5µm 100mm X 2mm ID
  Sunrise C28 5µm 150mm X 2mm ID
  Sunrise C28 5µm 250mm X 2mm ID
  Sunrise C28 5µm 50mm X 4.6mm ID
  Sunrise C28 5µm 100mm X 4.6mm ID
  Sunrise C28 5µm 150mm X 4.6mm ID
  Sunrise C28 5µm 250mm X 4.6mm ID
  Sunrise C28 5µm 250mm X 10mm ID
  Sunrise C28 5µm 50mm X 20mm ID
  Sunrise C28 5µm 150mm X 20mm ID
  Sunrise C28 5µm 250mm X 20mm ID

  Sunrise C30 3µm 50mm X 2mm ID
  Sunrise C30 3µm 100mm X 2mm ID
  Sunrise C30 3µm 150mm X 2mm ID
  Sunrise C30 3µm 250mm X 2mm ID
  Sunrise C30 3µm 50mm X 4.6mm ID
  Sunrise C30 3µm 100mm X 4.6mm ID
  Sunrise C30 3µm 150mm X 4.6mm ID
  Sunrise C30 3µm 250mm X 4.6mm ID
  Sunrise C30 5µm 50mm X 2mm ID
  Sunrise C30 5µm 100mm X 2mm ID
  Sunrise C30 5µm 150mm X 2mm ID
  Sunrise C30 5µm 250mm X 2mm ID
  Sunrise C30 5µm 50mm X 4.6mm ID
  Sunrise C30 5µm 100mm X 4.6mm ID
  Sunrise C30 5µm 150mm X 4.6mm ID
  Sunrise C30 5µm 250mm X 4.6mm ID
  Sunrise C30 5µm 250mm X 10mm ID
  Sunrise C30 5µm 50mm X 20mm ID
  Sunrise C30 5µm 150mm X 20mm ID
  Sunrise C30 5µm 250mm X 20mm ID

  Sunniest C18 Guard cartridge column 5µm 10mm X 4mm ID
  one cartridge, one holder and two plugs
  Sunniest C8 Guard cartridge column 5µm 10mm X 4mm ID
  one cartridge, one holder and two plugs
  Sunniest RP-Aqua Guard cartridge column 5µm 10mm X 4mm ID
  one cartridge, one holder and two plugs

  Sunniest C18 Guard cartridge (4-pak) 5µm 10mm X 4mm ID
  Sunniest C8 Guard cartridge (4-pak) 5µm 10mm X 4mm ID
  Sunniest RP-Aqua Guard cartridge (4-pak) 5µm 10mm X 4mm ID
  HILIC guard cartridge (4-pak) 10mm X 4mm ID
  Sunniest Guard cartridge Holder 10mm X 4mm ID

  SunArmor C18 3µm 50mm X 2mm ID
  SunArmor C18 3µm 75mm X 2mm ID
  SunArmor C18 3µm 100mm X 2mm ID
  SunArmor C18 3µm 150mm X 2mm ID
  SunArmor C18 3µm 50mm X 3mm ID
  SunArmor C18 3µm 100mm X 3mm ID
  SunArmor C18 3µm 150mm X 3mm ID
  SunArmor C18 3µm 250mm X 3mm ID
  SunArmor C18 3µm 50mm X 4.6mm ID
  SunArmor C18 3µm 100mm X 4.6mm ID
  SunArmor C18 3µm 150mm X 4.6mm ID
  SunArmor C18 3µm 250mm X 4.6mm ID
  SunArmor C18 5µm 50mm X 2mm ID
  SunArmor C18 5µm 100mm X 2mm ID
  SunArmor C18 5µm 150mm X 2mm ID
  SunArmor C18 5µm 250mm X 2mm ID
  SunArmor C18 5µm 50mm X 3mm ID
  SunArmor C18 5µm 100mm X 3mm ID
  SunArmor C18 5µm 150mm X 3mm ID
  SunArmor C18 5µm 250mm X 3mm ID
  SunArmor C18 5µm 50mm X 4.6mm ID
  SunArmor C18 5µm 100mm X 4.6mm ID
  SunArmor C18 5µm 150mm X 4.6mm ID
  SunArmor C18 5µm 250mm X 4.6mm ID
  SunArmor C18 5µm 250mm X 10mm ID
  SunArmor C18 5µm 250mm X 20mm ID

  SunArmor RP-AQUA 3µm 50mm X 2mm ID
  SunArmor RP-AQUA 3µm 75mm X 2mm ID
  SunArmor RP-AQUA 3µm 100mm X 2mm ID
  SunArmor RP-AQUA 3µm 150mm X 2mm ID
  SunArmor RP-AQUA 3µm 50mm X 3mm ID
  SunArmor RP-AQUA 3µm 100mm X 3mm ID
  SunArmor RP-AQUA 3µm 150mm X 3mm ID
  SunArmor RP-AQUA 3µm 250mm X 3mm ID
  SunArmor RP-AQUA 3µm 50mm X 4.6mm ID
  SunArmor RP-AQUA 3µm 100mm X 4.6mm ID
  SunArmor RP-AQUA 3µm 150mm X 4.6mm ID
  SunArmor RP-AQUA 3µm 250mm X 4.6mm ID
  SunArmor RP-AQUA 5µm 50mm X 2mm ID
  SunArmor RP-AQUA 5µm 100mm X 2mm ID
  SunArmor RP-AQUA 5µm 150mm X 2mm ID
  SunArmor RP-AQUA 5µm 250mm X 2mm ID
  SunArmor RP-AQUA 5µm 50mm X 3mm ID
  SunArmor RP-AQUA 5µm 100mm X 3mm ID
  SunArmor RP-AQUA 5µm 150mm X 3mm ID
  SunArmor RP-AQUA 5µm 250mm X 3mm ID
  SunArmor RP-AQUA 5µm 50mm X 4.6mm ID
  SunArmor RP-AQUA 5µm 100mm X 4.6mm ID
  SunArmor RP-AQUA 5µm 150mm X 4.6mm ID
  SunArmor RP-AQUA 5µm 250mm X 4.6mm ID
  SunArmor RP-AQUA 5µm 250mm X 10mm ID
  SunArmor RP-AQUA 5µm 250mm X 20mm ID

  SunArmor NH2 3µm 150mm X 2mm ID
  SunArmor NH2 3µm 250mm X 2mm ID
  SunArmor NH2 3µm 150mm X 4.6mm ID
  SunArmor NH2 3µm 250mm X 4.6mm ID
  SunArmor NH2 5µm 150mm X 2mm ID
  SunArmor NH2 5µm 250mm X 2mm ID
  SunArmor NH2 5µm 150mm X 4.6mm ID
  SunArmor NH2 5µm 250mm X 4.6mm ID
  SunArmor NH2 5µm 250mm X 10mm ID
  SunArmor NH2 5µm 250mm X 20mm ID

  SunArmor C18 Guard cartridge column 5µm 10mm X 4mm ID
  one cartridge, one holder and two plugs
  SunArmor RP-AQUA Guard cartridge column 5µm 10mm X 4mm ID
  one cartridge, one holder and two plugs

  SunArmor C18 Guard cartridge (4-pak) 5µm 10mm X 4mm ID
  SunArmor RP-AQUA Guard cartridge (4-pak) 5µm 10mm X 4mm ID
  SunArmor Guard cartridge Holder 10mm X 4mm ID

Công ty TNHH Thiết bị lĩnh Nam chuyên cung cấp cột sắc ký theo tiêu chuẩn USP

Hãng sản xuất: GL, Agilent, Chromanik,

Xem thêm  walk in chamber