HOTLINE 0934969710

CỘT SẮC KÝ SHODEX

CỘT SẮC KÝ SHODEX

Cột phân tích sắc ký lỏng  SunShell  C18 2.6µm  100mm X 1mm ID

Cột sắc ký SunShell  C18 2.6µm  150mm X 1mm ID

Cột phân tích sắc ký lỏng SunShell  C18 2.6µm  20mm X 2.1mm ID

Cột phân tích sắc ký lỏng SunShell  C18 2.6µm  30mm X 2.1mm ID

Cột phân tích sắc ký lỏng  SunShell  C18 2.6µm  50mm X 2.1mm ID

Cột phân tích sắc ký lỏng  SunShell  C18 2.6µm  75mm X 2.1mm ID

Cột phân tích sắc ký lỏng SunShell  C18 2.6µm  100mm X 2.1mm ID

Cột phân tích sắc ký lỏng SunShell  C18 2.6µm  150mm X 2.1mm ID

Cột phân tích sắc ký lỏng SunShell  C18 2.6µm  30mm X 3mm ID

Cột phân tích sắc ký lỏng  SunShell  C18 2.6µm  50mm X 3mm ID

Cột phân tích sắc ký lỏng SunShell  C18 2.6µm  75mm X 3mm ID

Cột phân tích sắc ký lỏng SunShell  C18 2.6µm  100mm X 3mm ID

Cột phân tích sắc ký lỏng SunShell  C18 2.6µm  150mm X 3mm ID

Cột phân tích sắc ký SunShell  C18 2.6µm  250mm X 3mm ID

Cột SunShell  C18 2.6µm  30mm X 4.6mm ID

Cột sắc ký SunShell  C18 2.6µm  50mm X 4.6mm ID

Cột  SunShell  C18 2.6µm  75mm X 4.6mm ID

Cột  SunShell  C18 2.6µm  100mm X 4.6mm ID

Cột SunShell  C18 2.6µm  150mm X 4.6mm ID

Cột SunShell  C18 2.6µm  250mm X 4.6mm ID

Cột SunShell  C18 5µm  250mm X 3mm ID

Cột SunShell  C18 5µm 150mm X 4.6mm ID

Cột SunShell  C18 5µm 250mm X 4.6mm ID

Cột C18 SunShell  C18 5µm 150mm X 4.6mm ID

Cột C18 SunShell  C18 5µm 250mm X 4.6mm ID

Cột C8  SunShell C8

ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH HÓA LÝ, DƯỢC PHẨM, THỰC PHẨM, môi trường