Cột sắc ký

Cột sắc ký

Hãng sản xuất :

  • Chratec – USA
  • Chromanik – Nhật
  • Hãng Shiseido – Nhật
  • Hãng Daicel – Nhật
  • Hãng YMC – Nhật
  • Hãng Water – USA
  • Hãng ZOdiac – Indiac

Các cột thông dụng của hãng Zoidac  như:

Ứng dụng:

Xem thêm  Hãng aczet

<h2>Một số ứng dụng mới:</h2>

Tags: Cột sắc ký, cột phân tích sắc ký