HÓA CHẤT FISHER-AROS

DANH MỤC HÓA CHẤT FISHER-AROS

HÓA CHẤT FISHER – AROS
Code Tên QC CAS # Hãng sản xuất Code 
103154M Tris Hydroxymethyl amonimethane NH₂C(CH₂OH)₃ Bottle/250g 77-86-1 Fisher Chemical  T/3710/50
28559.320 Tetrahydrofural HPLC C₄H₈O Bottle/2.5l 109-99-9 Fisher Chemical  T/0706/PB17
28130.292 Sodium Sulphite-Na2SO3 Bottle/1kg 7757-83-7 Fisher Chemical  S/6850/60
28244.295 Sodium Hydroxide NaOH Bottle/1kg 1310-73-2 Fisher Chemical  S/4800/60
27810.295 Sodium Chloride – NACL khan Bottle/1kg 7647-14-5 Fisher Chemical  S/3120/60
26846.292 Potassium Iodide – KI Bottle/1kg 7681-11-0 Fisher Chemical  P/5840/60
30110.297 Perchloric Acid 0.1N (0.1mol) HClO₄ Bottle/1l 7601-90-3 Fisher Chemical  J/5820/PB15
20624.295 Orthophosphoric acid 85% (H3PO4) Bottle/1L 7664-38-2 Fisher Chemical  O/0500/PB15
25792.120 N-(1-Naphthyl) Ethylenediamine C₁₂H₁₆Cl₂N₂ Bottle/10g 1465-25-4 Fisher Chemical  N/1252/45
20742.236 Trichloacetic Acid Cl₃CCOOH Bottle/250g 76-03-9 Fisher Chemical  T/2950/50
26994.293 Potassium Sulfate (K2SO4) Bottle/1L  7778-80-5 Fisher Chemical  P/6960/60
26774.293 Potassium Chromate-K2CrO4 Bottle/250g 7789-00-6 Fisher Chemical  P/4400/50
23835.294 Petroleum 40-60 Bottle/1L 101316-46-5 Fisher Chemical 
24575.320 N-Hexane HPLC H₃C(CH₂)₄CH₃ Bottle/2.5L 110-54-3 Acros 445720025
24577.323 N-Hexane H₃C(CH₂)₄CH₃ Bottle/2.5L 110-54-3 Fisher Chemical  H/0420/PB17
25652.295 Methyl Isobutyl Ketone – MIBK (CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Bottle/1L 108-10-1 Fisher Chemical  M/5078/15
20847.307 Methanol-CH3OH Bottle/2.5L 67-56-1 Fisher Chemical  M/4000/17
20837.320 Methanol HPLC Bottle/2.5L 67-56-1 Fisher Chemical  M/4056/17
20864.320 Methanol HPLC Bottle/2,5L 67-56-1 Fisher Chemical  M/4056/17
20864.400 Methanol HPLC Bottle/4L 67-56-1
24244.298 Iron II Sulphate heptahydrate (FeSO4.7H2O) Bottle/1kg 7782-63-0 Fisher Chemical  I/1155/60
20252.290 HCL 37%  Bottle/1L 7647-01-0 Fisher Chemical  H/1200/PB15
20700.298   H2SO4 95%  Bottle/1L 7664-93-9 Fisher Chemical  S/9220/PB15
20821.330   Ethanol absolute Bottle/2.5L 64-17-5 Fisher Chemical  E/0600DF/17
23366.327   Dichloromethane Bottle/2.5L 75-09-2 Fisher Chemical  D/1852/17
21592.154   Ag2SO4 Bottle/50g 10294-26-5 Fisher Chemical  10294-26-5
20104.334   Acid acetic glascial 100%   Bottle/2.5L 64-19-7 Fisher Chemical  A/0360/PB17
20048.320   Acetonitrile HPLC  Bottle/2.5L 75-05-8 Fisher Chemical  A/0636/17
83639.400   Acetonitrile HPLC Bottle/4L 75-05-8
20066.330E   Acetone  Bottle/2.5L 67-64-1 Fisher Chemical  A/0520/17
20842.330E   2-Propanol Bottle/2.5L 67-63-0 Fisher Chemical  P/7555/17
26668.296   Potassium hydroxide  Bottle/1 KG 1310-58-3 P/5600/60
26784.297  Potassium Dichromate – K2Cr2O7 Bottle/1kg 7778-50-9 Fisher Chemical  P/4640/60
32096.291  Buffer solution pH7 Bottle/1L 7778-77-0 Fisher Chemical  J/2855/15
32095.297  Buffer solution pH4 Bottle/1L Buffer solution pH 4 (phthalate), for pH measurement Fisher Chemical  J/2820/15
31770.294  Buffer solution NaOH 0.1N Bottle/1L 1310-73-2 Acros 124190010
30472.297  Buffer solution AgNO3 0,1N Bottle/1L 7761-88-8 Acros 124250010
23500.297 Dimethyl Sulfoxide DMSO  Bottle/1L 67-68-5 Fisher Chemical  D/4121/PB15
23466.323 Dimethyl formamide Bottle/2.5L 68-12-2 Fisher Chemical  D/3841/17
23811.326 Diethyl Ether Bottle/2.5L 60-29-7 Fisher Chemical  D/2400/17
23224.293 Cyclohexane Bottle/1L 110-82-7 Fisher Chemical  C/8921/15
20276.292 Citric Acid monohydrate Bottle/1kg 5949-29-1 Fisher Chemical  C/6160/60
21288.266 Ammonium oxalate monohydrat Bottle/500g 6009-70-7 Fisher Chemical  A/6000/53
21276.260 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate Bottle/500g 12054-85-2 Fisher Chemical  A/5720/53
28781.291 2,2,4 Trimethylpentan (Isooctane PA) Bottle/1L 540-84-1 Fisher Chemical  T/3601/15
Xem thêm  Hoạt độ nước Syntilab