NC 40M Laboratory Steam Sterilizers

NC 40M Laboratory Steam Sterilizers

Manufacturer: Nuve

Origin: Turkey

– Chamber volume: 40 Lít

– Set temperature range: 105°C to 135°C

– Control system: N-Smart™ 

– Display:  4,3” Colourful LCD Screen

– Five pre-set programs which guarantee safe sterilization of the treated material.

+ Two free programs for liquip and solid

  • Two free programs for liquid and solid and a special program for melting

Có chương trình hấp agar, làm ấm 60°C – 100°C với cài đặt thời gian 1-60 phút

Thời gian cài đặt tiệt trùng 1-300 phút

Bộ nhớ lưu trữ 29.500 kết quả tiệt trùng, 100 chương trình tiệt trùng sai

Hiển thị kỹ thuật số hoặc giản độ nhiệt

Có chức năng an toàn cho thiết bị khi bất cứ sự cố nào xảy ra.

 

 

Xem thêm  ES 120 Cooled Incubator