Thẻ EN 055

Tủ ấm vi sinh nuve EN 032

tủ ấm vi sinh EN 032, EN 055, và EN 120 được ứng dụng trong phòng thí nghiệm vi sinh, nuôi cấy vi sinh vật, tạo môi trường về nhiệt độ thích hợp, lý tưởng cho vi sinh vật phát triển