quang phổ uv-vis

QUANG PHỔ KHẢ KIẾN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LĨNH NAM
Info@linhnam.com.vn; sales@linhnam.com.vn; 0902 8384 76 ; 0934 969 710
Máy quang phổ UV-VIS Hãng sản xuất
máy quang phổ v730 Jasco -Japan
máy quang phổ v750 Jasco -Japan
máy quang phổ v760 Jasco -Japan
máy quang phổ v770 Jasco -Japan
máy quang phổ v780 Jasco -Japan
máy quang phổ SPECORD 200 Analytik jena – Đức
máy quang phổ Specord 205 Analytik jena – Đức
Máy quang phổ specord 210 Analytik jena – Đức
Máy quang pho UV1800 Shimazu – Japan
máy quang phổ UV1900 Shimazu – Japan
máy quang phổ UV2800 Hatachi- Japan
máy quang phổ uv2900 Hatachi- Japan
máy quang phổ uh5300 Hatachi- Japan
máy quang phổ thermo Thermo Scientific
quang phổ visvis v730 Jasco -Japan
quang phổ visvis  v750 Jasco -Japan
quang phổ visvis  v760 Jasco -Japan
quang phổ visvis  v770 Jasco -Japan
quang phổ visvis  v780 Jasco -Japan
quang phổ visvis  SPECORD 200 Analytik jena – Đức
quang phổ visvis  Specord 205 Analytik jena – Đức
quang phổ visvis  specord 210 Analytik jena – Đức
quang phổ visvis  UV1800 Shimazu – Japan
quang phổ visvis UV1900 Shimazu – Japan
quang phổ visvis  UV2800 Hatachi- Japan
quang phổ visvis  uv2900 Hatachi- Japan
quang phổ visvis  uh5300 Hatachi- Japan
quang phổ visvis phổ thermo Thermo Scientific
quang phổ tử ngoại khả kiến v730 Jasco -Japan
quang phổ tử ngoại khả kiến v750 Jasco -Japan
quang phổ tử ngoại khả kiến  v760 Jasco -Japan
quang phổ tử ngoại khả kiến v770 Jasco -Japan
quang phổ tử ngoại khả kiến v780 Jasco -Japan
quang phổ tử ngoại khả kiến SPECORD 200 Analytik jena – Đức
quang phổ tử ngoại khả kiến Specord 205 Analytik jena – Đức
quang phổ tử ngoại khả kiến specord 210 Analytik jena – Đức
quang phổ tử ngoại khả kiến  UV1800 Shimazu – Japan
quang phổ tử ngoại khả kiến UV1900 Shimazu – Japan
quang phổ tử ngoại khả kiến UV2800 Hatachi- Japan
quang phổ tử ngoại khả kiến uv2900 Hatachi- Japan
quang quang phổ tử ngoại khả kiến uh5300 Hatachi- Japan
quang phổ tử ngoại khả kiến thermo Thermo Scientific
Xem thêm  Lấy mẫu vi sinh IUL